Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(01/04/2021)