Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề án Quy hoạc tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020

Quyết định phê duyệt Đề án Quy hoạc tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020

(22/06/2018)

Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro dựa vào cộng đồng

Quyết định phê duyệt đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro dựa vào cộng đồng.

(22/06/2018)

Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020

Quyết định phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

(22/06/2018)

Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang

Quyết định về việc phê duyệt Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang

(22/06/2018)