Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên taiCăn cứ khoản 2 Điều 4 Quyết định số 01/QĐ-QGPCTT ngày 09/02/2023 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng thường trực BCĐ quy định:

Lãnh đạo Văn phòng thường trực gồm: Chánh Văn phòng, một số Phó Chánh văn phòng; làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

  1. a) Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai làm Chánh Văn phòng.
  2. b) Các Phó Chánh Văn phòng, gồm:

- Các Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- 01 đại diện lãnh đạo Vụ Nông nghiệp - Văn phòng Chính phủ (được Văn phòng Chính phủ phân công làm đầu mối liên hệ với Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo) để bảo đảm thông tin và sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng - Trưởng Ban chỉ đạo và Phó Trưởng ban – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tới cơ quan thường trực Ban chỉ đạo và Văn phòng thường trực.