Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo mời thầu đơn vị xây dựng nội dung, kịch bản bài giảng điện tử

GÓI THẦU SỐ 31: Tuyển 01 tư vấn xây dựng nội dung, kịch bản 02 bài giảng điện tử

(10/09/2022)

Thông báo mời thầu đơn vị xây dựng nội dung kịch bản bài giảng điện tử

GÓI THẦU SỐ 31: Tuyển 01 tư vấn xây dựng nội dung, kịch bản 02 bài giảng điện tử

(10/08/2022)

Thông báo mời thầu Tuyển 01 tư vấn lồng ghép giới vào việc thực hiện Đề án GNRRTT dựa vào cộng đồng và khung giám sát đánh giá của Đề án

Gói thầu số 16: Tuyển 01 tư vấn lồng ghép giới vào việc thực hiện Đề án GNRRTT dựa vào cộng đồng và khung giám sát đánh giá của Đề án

(29/07/2022)

Thông báo mời thầu Chuyên gia về giới và giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

GÓI THẦU SỐ 8: Tuyển 01 tư vấn xây dựng hướng dẫn/quy trình lập và thực hiện về kế hoạch sơ tán có tính đến nhạy cảm giới và các vấn đề xã hội trong bối cảnh dịch bệnh

(18/07/2022)

Thông báo mời thầu Chuyên gia về giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

GÓI THẦU SỐ 13: Tuyển 01 tư vấn xây dựng và phổ biến hồ sơ về giới

(18/07/2022)

Thông báo mời thầu Dịch vụ tổ chức hội thảo về vận dụng quỹ phòng, chống thiên tai dưới góc độ giới

GÓI THẦU SỐ 29: Dịch vụ tổ chức hội thảo về vận dụng quỹ phòng, chống thiên tai dưới góc độ giới (hoạt động 3.1.3)

(08/07/2022)

Thông báo mời thầu Tuyển 01 tư vấn rà soát và đánh giá thực hiện Khung giám sát và đánh giá Chiến lược quốc gia về PCTT và Khung hành động Sendai về GNRRTT

GÓI THẦU SỐ 14: Tuyển 01 tư vấn rà soát và đánh giá thực hiện Khung giám sát và đánh giá Chiến lược quốc gia về PCTT và Khung hành động Sendai về GNRRTT

(01/07/2022)

Thông báo mời thầu Đơn vị cung cấp vé máy bay 2

Gói thầu số 10: Thông báo mời Đơn vị cung cấp vé máy bay nội địa

(30/06/2022)

Thông báo tuyển Tư vấn quản lý và phát triển trang truyền thông của Tổng cục phòng, chống thiên tai

Gói thầu số 3: Tư vấn Phát triển, quản lý trang facebook của Tổng cục PCTT để tăng cường các bài đăng về giới trong phòng chống thiên tai

(15/04/2022)

Thông báo mời thầu: dịch tài liệu Việt-Anh/ Anh-Việt

Gói thầu số 6: Dịch tài liệu Việt – Anh/ Anh-Việt

(08/04/2022)