Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Nông nghiệp và PTNT


Ngày 20/01/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành kế hoạch số 364/QĐ-BNN-PCTT phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Vui lòng tải file kế hoạch tại đây: Tải file

Tổng cục PCTT