Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyêt định số 3461/QĐ-BNN-PCTT ngày 04/8/2021

Về việc công bố TTHC mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực PCTT thuộc phạm vi chức năng quả lý của Bộ NN&PTNT

(05/08/2021)

Quyết định số 3321/QĐ-BNN-PCTT ngày 23/7/2021

Về việc công bố thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực PCTT thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT

(24/07/2021)

Quyết định số 1957/QĐ-BNN-PCTT

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc pham vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

(31/07/2020)

Quyết định 3499/QĐ-BNN-PCTT ngày 11/9/2019

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc pham vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

(18/09/2019)

Quyết định 5387/QĐ-BNN-PCTT ngày 28/12/2018

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ NN và PTNT

(19/03/2019)

Quyết định 4884/QĐ-BNN-PCTT ngày 12/12/2018

Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ NN và PTNT

(17/12/2018)