Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TÌNH HÌNH THIÊN TAI THÁNG 06/2022 (Tính đến ngày 23/6/2022)

Báo cáo tình hình thiên tai tháng 06 tính đến ngày 23/6/2022 và tình hình thiên tai đầu năm đến nay

(23/06/2022)

TÌNH HÌNH THIÊN TAI THÁNG 06/2022 (Tính đến ngày 17/6/2022)

Tóm tắt tình hình thiệt hại trong tháng 06; thiệt hại từ đầu năm đến ngày 17/6/2022 và công tá chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai

(17/06/2022)

TÌNH HÌNH THIÊN TAI THÁNG 6/2022 (Tính đến ngày 10/6/2022)

Cập nhật tình hình thiên tai tháng 6 và từ đầu năm đến ngày 10/6/2022

(10/06/2022)