Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sách trắng về phòng, chống thiên tai năm 2023


Năm 2023, số lượng các cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động động trên khu vực Biển Đông ít hơn nhiều so với trung bình nhiều năm và không có cơn bão nào đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta. Tuy nhiên, tình hình mưa lớn gây ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất diễn ra cực đoan gây thiệt hại lớn về người, tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của Nhân dân. Với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương và sự chung tay của cả cộng đồng, công tác phòng, chống thiên tai đã đạt được nhiều thành tựu: tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu được kiện toàn; công tác phòng ngừa thiên tai được triển khai đồng bộ; hệ thống cơ sở hạ tầng phòng, chống thiên tai được quan tâm đầu tư, từng bước nâng cao khả năng chống chịu; công tác thông tin, truyền thông, đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức, kỹ năng về phòng, chống thiên tai được quan tâm, chú trọng; khoa học công nghệ được khai thác, phát huy hiệu quả,…những kết quả này là tiền đề góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo vệ cuộc sống của nhân dân và thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, xây dựng một xã hội an toàn trước thiên tai.

Thực hiện khoản 4 Điều 25 Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai xây dựng và công bố sách trắng về phòng, chống thiên tai hàng năm.

Sách trắng được ban hành nhằm cung cấp thông tin về tình hình thiên tai cũng như các hoạt động phòng, chống thiên tai tại Việt Nam cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, qua đó nâng cao sự hiểu biết về quyền, trách nhiệm của mình trong công tác phòng, chống thiên tai. Nội dung cơ bản được đề cập trong sách trắng gồm: tình hình thiên tai năm 2023; các hoạt động phòng, chống thiên tai; những tồn tại, hạn chế và nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống thiên tai thời gian tới.

Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai trân trọng giới thiệu sách trắng về phòng, chống thiên tai năm 2023./

 

Tải file tại đây