Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành khung giám sát, đánh giá thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050


Ngày 31/12/2021, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã ban hành quyết định số 29/QĐ-QGPCTT về Ban hành khung giám sát, đánh giá thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Vui lòng tải file quyết định tại đây: Tải file

Tổng cục PCTT