Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 253/QĐ-PCTT ngày 1/12/1017 về ban hành quy chế văn hóa công sở

Quyết định số 253/QĐ-PCTT ngày 1/12/1017 về ban hành quy chế văn hóa công sở

(26/12/2018)

Quyết định số 256/QĐ-PCTT ngày 1/12/1017 về ban hành quy chế quản lý, sử dụng thư điện tử

Quyết định số 256/QĐ-PCTT ngày 1/12/1017 về ban hành quy chế quản lý, sử dụng thư điện tử

(26/12/2018)

Quyết định số 251/QĐ-PCTT-KHTC ngày 1/12/1017 về phân cấp quản lý tài chính

Quyết định số 251/QĐ-PCTT-KHTC ngày 1/12/1017 về phân cấp quản lý tài chính

(26/12/2018)

Quyết định số 252/QĐ-PCTT ngày 1/12/1017 về phân cấp ủy quyền quản lý công chức

Quyết định số 252/QĐ-PCTT ngày 1/12/1017 về phân cấp ủy quyền quản lý công chức, viên chức, người lao động của tổng cục PCTT

(26/12/2018)

Quyết định số 275/QĐ-PCTT ngày 01/12/2017 về nâng lương thường xuyên

Quyết định số 275/QĐ-PCTT ngày 01/12/2017 về nâng lương thường xuyên và nâng lương trước hạn

(26/12/2018)

Quyết định số 90/QĐ-PCTT về quy chế làm việc của tổng cục PCTT

Quyết định số 90/QĐ-PCTT về quy chế làm việc của tổng cục PCTT

(26/12/2018)

Quy chế 273/QĐ-PCTT chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản do văn phòng tổng cục quản lý

Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản do văn phòng tổng cục quản lý

(26/12/2018)