Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Chương trình triển khai Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025

Ngày 13/7/2021, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai ban hành Quyết định số 12/QĐ-TWPCTT về việc Ban hành Chương trình triển khai Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025. Theo đó, giao Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai chủ trì tổ chức thực hiện và báo cáo Ban Chỉ đạo kết quả đánh giá hàng năm.


Vụ Kiểm soát an toàn thiên tai