Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tài liệu Hội nghị tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều (ngày 09/11/2021)

Xin vui lòng tải tài liệu tại link Google Drive dưới đây: https://drive.google.com/drive/folders/1vpRspZDZsm6WlTtSmQNcYz_SGZPTcEhv?usp=sharing

Tài liệu Hội nghị tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều (ngày 09/11/2021)

Phòng chống thiên tai

Văn bản chỉ đạo điều hành Tổng cục