Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CÔNG TÁC PCTT & TKCN 2021

Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến công tác PCTT và TKCN năm 2021, xin tải tài liệu tại đây: 

https://drive.google.com/drive/folders/1q_8uMwxItFciYqD2h6oWc7g-GEdEta6J?usp=sharingTÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CÔNG TÁC PCTT & TKCN 2021

Văn bản chỉ đạo điều hành Tổng cục

Các Văn bản khác