Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CÔNG ĐIỆN SỐ 16/CĐ-TW NGÀY 24/10/2021 CỦA VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ PCTT

16/CĐ-TW

CÔNG ĐIỆN SỐ 16/CĐ-TW NGÀY 24/10/2021 CỦA VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ PCTT

Phòng chống thiên tai

Văn bản chỉ đạo điều hành Tổng cục

Công điện của Văn phòng TT