Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu Ban hành Trích yếu
{{x.SoKyHieu}} {{x.NgayBanHanh | fdate:'DD/MM/YYYY'}} {{x.Title}}
Số ký hiệu Ban hành Trích yếu
{{y.SoKyHieu}} {{y.NgayBanHanh | fdate:'DD/MM/YYYY'}} {{y.Title}}