Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO: Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ngày 24/12, Hội đồng thi tuyển công chức - Bộ Nông nghiệp và PTNT có Thông báo số 15/TB-HĐTTCC Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT.


Tải Thông báo tại đây.

 Danh sách triệu tập thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2: tải tại đây.