Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phim "Tài liệu hướng dẫn phòng chống thiên tai sử dụng trong trường học"

Phim hướng dẫn một số kiến thức, hoạt động phòng chống thiên tai trong trường học. Phim được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại Quyết định số 4722/QĐ-BGDĐT ngày 09/2/2019 để cho cán bộ, giáo viên, học sinh sử dụng.


Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai