Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Những bài học kinh nghiệm ứng phó với các trận lũ quét, sạt lở đất điển hình (20 năm)


Với mục đích thống kê, tổng hợp các trận lũ quét, sạt lở đất điển hình khu vực miền núi phía Bắc, nơi hàng năm thường xuyên xảy ra gây thiệt hại lớn về người và tài sản; bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác chỉ đạo điều hành cho lực lượng phòng chống thiên tai tại từ cấp Trung ương đến địa phương trong các giai đoạn phòng ngừa, ứng phó và khắc phục, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai biên soạn, tổng hợp “Những bài học kinh nghiệm ứng phó với các trận lũ quét, sạt lở đất điển hình từ năm 2000-2019”. Tài liệu tập hợp những báo cáo chuyên sâu và thống kê chi tiết về các trận lũ quét, sạt lở đất điển hình gồm các nội dung: Diễn biến; công tác dự báo, cảnh báo; tình hình thiệt hại; công tác chỉ đạo ứng phó của Trung ương và địa phương; công tác hỗ trợ, phục hồi tái thiết; bài học kinh nghiệm, những vấn đề tồn tại, thách thức hiện nay,…

Xin tải tại đây