Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030”

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 553/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”.


 

Mục tiêu chung của Đề án là nâng cao nhận thức về thiên tai, năng lực ứng phó thiên tai cho đội ngũ làm công tác phòng, chống thiên tai; góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu; hình thành văn hóa phòng ngừa, chủ động và tích cực tham gia vào công tác phòng chống thiên tai của đại đa số người dân, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, môi trường do thiên tai gây ra.

Theo đó, nội dung của Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030” gồm 3 hợp phần:

(i) Hoàn thiện cơ chế, chính sách, tài liệu hướng dẫn tổ chức thực hiện nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng;

(ii) Nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, cán bộ chính quyền các cấp về quản lý, triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng;

(iii) Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức; tăng cường năng lực, kỹ năng cho cộng đồng về giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Tại Quyết định số 553/QĐ-TTg phê duyệt Đề án, Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nội dung, mục tiêu của Đề án.

Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp, ban hành hướng dẫn triển khai các hoạt động theo kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm.

Chi tiết Quyết định số 553/QĐ-TTg

Vụ TTCĐ