Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo số 154/BQLDA ngày 03/12/2019 về Kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu số 9: Xây dựng Kế hoạch PCTT cấp tỉnh gắn với Quản lý lũ tổng hợp một số lưu vực sông khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Thông báo Kế quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu số 9: Xây dựng Kế hoạch PCTT cấp tỉnh gắn với Quản lý lũ tổng hợp một số lưu vực sông khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên