Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình đầu tư củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển hiện có tại các tỉnh có đê từ Quảng Ninh đến Quảng Nam

Quyết định phê duyệt Chương trình đầu tư củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển hiện có tại các tỉnh có đê từ Quảng Ninh đến Quảng Nam.

(22/06/2018)

Dự án Xây dựng hệ thống trạm trực canh cảnh báo sóng thần cho vùng có nguy cơ cao

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết hệ thống các trạm trực canh cảnh báo sóng thần

(22/06/2018)