Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp

Ngày 01/10/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 85/2020/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2020.

(09/10/2020)

Quyết định số 1957/QĐ-BNN-PCTT

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc pham vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

(31/07/2020)

Quyết định 3499/QĐ-BNN-PCTT ngày 11/9/2019

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc pham vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

(18/09/2019)

Quyết định 5387/QĐ-BNN-PCTT ngày 28/12/2018

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ NN và PTNT

(19/03/2019)

Quyết định 4884/QĐ-BNN-PCTT ngày 12/12/2018

Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ NN và PTNT

(17/12/2018)