Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

Dự án: Khắc phục hậu quả khẩn cấp thiên tai tại một số tỉnh miền Trung – Hợp phần 2


Dự án: Khắc phục hậu quả khẩn cấp thiên tai tại một số tỉnh miền Trung – Hợp phần 2

Tên nhiệm vụ:         Rà soát, đánh giá toàn diện, đề xuất mô hình cơ quan quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai các cấp

Mẫ gói thầu:            VN-MARD-74519-CS-CQS

Ban Quản lý dự án “Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện” thuộc Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kính mời các nhà thầu tư vấn có đủ tư cách hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ sự quan tâm đối cung cấp dịch vụ tư vấn nêu trên. Các nhà thầu tư vấn quan tâm phải cung cấp thông tin chứng minh rằng mình có đủ năng lực và kinh nghiệm liên quan để thực hiện dịch vụ tư vấn. Các tư vấn quan tâm phải cung cấp các tài liệu chứng tỏ tư vấn đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện dịch vụ. Tiêu chí lựa chọn bao gồm: tiêu chí năng lực, kinh nghiệm và tiêu chí liên quan khác phù hợp với hình thức lựa chọn này.

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm

Tài liệu đính kèm

Văn phòng TT BCĐ TW về PCTT