Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo ôn tập thi tuyển viên chức đợt 1, năm 2019

Thông báo ôn tập thi tuyển viên chức đợt 1, năm 2019


Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức ban hành theo Quyết định số 87/QĐ-PCTT ngày 28/2/2019 của Tổng cục Phòng chống thiên tai. Hội đồng thi tuyển thông báo một số nội dung ôn tập thi tuyển viên chức, đợt 1, năm 2019. Chi tiết xem tại file đính kèm.

Tài liệu tham khảo vui lòng truy cập tại đường link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1qua7sjlVNsT7ersK2D-ELfXrkt9MbFURTài liệu đính kèm

Văn phòng TT BCĐ TW về PCTT