Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Kết quả lựa chọn danh sách ngắn đối với gói thầu số 9 "Xây dựng kế hoạch Phòng chống thiên tai cấp tỉnh gắn với quản lý lũ tổng hợp một số lưu vực sông khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên"


Thông báo kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm và danh sách ngắn gói thầu số 9 "Xây dựng kế hoạch Phòng chống thiên tai cấp tỉnh gắn với quản lý lũ tổng hợp một số lưu vực sông khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên"

Tải file tại đây 

TCPCTT