Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn kỹ năng vận động chính sách trong khuôn khổ dự án DIPECHO "Sáng kiến mạng lưới vận động chính sách Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại Việt Nam"

Khoá tập huấn tập trung tăng cường kiến thức, kỹ năng của các tổ chức đối tác DIPECHO và các tổ chức thành viên trong Nhóm làm việc về quản lý thiên tai (DMWG) về thiết kế và thực hiện các chiến lược vận động chính sách nhằm lồng ghép quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng vào chính sách, kế hoạch và các chương trình của chính quyền cấp địa phương cũng như Chính phủ Việt Nam.


Nội dung

1. Tóm tắt
 
2. Mục tiêu khoá học
 
3. Thành phần học viên
 
4. Thành phần giảng viên

5. Thiết kế chương trình và tài liệu tập huấn
 
6. Kết quả tập huấn và những thảo luận quan trọng
     - Vận động chính sách là gì
     - Các bước trong quá trình vận động chính sách
     - Các bên liên quan trong vận động chính sách quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
     - Xây dựng liên minh thiết kế thông điệp chính về vận động chính sách
     - Lập kế hoạch hành động về Chiến lược vận động chính sách quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
 
7. Đánh giá khoá tập huấn
 
8. Các bước tiếp theo: Các kỹ năng vận động chính sách sẽ được sử dụng như thế nào
 
9. Kết luận
 
Phụ lục I: Danh sách học viên
Phụ lục II: Cách tiếp cận tập huấn kỹ năng vận động chính sách và phương pháp khoa học
Phụ lục III: Phân tích đánh giá và phản hồi khoa học

Trích dẫn

Khoá tập huấn tập trung tăng cường kiến thức, kỹ năng của các tổ chức đối tác DIPECHO và các tổ chức thành viên trong Nhóm làm việc về quản lý thiên tai (DMWG) về thiết kế và thực hiện các chiến lược vận động chính sách nhằm lồng ghép quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng vào chính sách, kế hoạch và các chương trình của chính quyền cấp địa phương cũng như  Chính phủ Việt Nam.

Xin mời xem file đính kèm

 

Trung tâm phòng chống thiên tai châu Á (ADPC)