Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tài liệu báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019 vui lòng tải tại

Tài liệu báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019 vui lòng tải tại


1. Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019 vui lòng tải tại file đính kèm

2. Một số banner Giải Báo chí

 Ảnh banner cuộc thi

3. Video giới thiệu về Giải báo chí

Văn phòng BCĐ TW về PCTT