Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro dựa vào cộng đồng

Quyết định phê duyệt đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro dựa vào cộng đồng.


Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TW về PCTT