Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc phân công phụ trách địa bàn và tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2020

Về việc phân công phụ trách địa bàn và tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2020

Phân công các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo TW về PCTT phụ trách địa bàn và tổ chức đoàn kierm tra công tác phòng chống thiên tai năm 2020 tại các địa phương.

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.


Số 06/TWPCTT

Về việc phân công phụ trách địa bàn và tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2020

Phòng chống thiên tai

Văn bản chỉ đạo điều hành BCĐ

Quyết định