Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo số 55/VPTT ngày 16/02/2021 về việc ứng phó với gió mạnh trên biển.

Thông báo số 55/VPTT ngày 16/02/2021 về việc ứng phó với gió mạnh trên biển.

55/VPTT

Thông báo số 55/VPTT ngày 16/02/2021 về việc ứng phó với gió mạnh trên biển.

Phòng chống thiên tai

Văn bản chỉ đạo điều hành BCĐ

Thông báo