Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo số 408/TWPCTT-VP ngày 26/8/2019 về việc ứng phó với hình thế thời tiết nguy hiểm trong thời gian tới

408/TWPCTT-VP

Thông báo số 408/TWPCTT-VP ngày 26/8/2019 về việc ứng phó với hình thế thời tiết nguy hiểm trong thời gian tới

Phòng chống thiên tai

Văn bản chỉ đạo điều hành BCĐ

Thông báo