Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công điện số 12/CĐ-TW hồi 11h00 ngày 27/8/2019 về việc ứng phó bão gần biển Đông

12/CĐ-TW

Công điện số 12/CĐ-TW hồi 11h00 ngày 27/8/2019 về việc ứng phó bão gần biển Đông

Phòng chống thiên tai

Văn bản chỉ đạo điều hành BCĐ

Công điện của Văn phòng TT