Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghiên cứu ảnh hưởng tương tác giữa dòng chảy lũ của lòng và bãi sông đến thoát lũ đoạn sông hồng khu vực Hà Nội

Việc đánh giá khả năng thoát lũ cũng như các biện pháp đảm bảo thoát lũ thiết kế của một con sông ( bao gồm lòng sông chính và bãi sông) luôn là nội dung cơ bản trong nhiệm vụ quy hoạch lũ, tính toán giải pháp thoát lũ, bảo đảm an toàn đê điều và ổn định lòng dẫn.


 

Tuy nhiên, cho đến nay, trong thực tế , cơ sở khoa học để đánh giá khả năng thoát lũ    khi xét đến sự liên quan giữa khả năng thoát lũ với các yếu tố  lòng dẫn, đặc điểm bãi sông thông qua tương tác giữa dòng chảy lũ trên lòng chính và trên bãi sông chưa được xem xét một cách nghiêm túc và cũng chưa được vận dụng trong lập quy hoạch lũ chi tiết hoặc dự án  liên quan đến quản lý, sử dụng vùng bãi sông ở Việt Nam nói chung và cụ thể là trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình.

Nội dung nghiên cứu trình bày trong bài báo đã nêu lên các cơ sở khoa học và  các yêu cầu cần tính toán khi xem xét đánh giá thoát lũ thực tế trên sông làm căn cứ để đánh giá khả năng khai thác bãi sông với yêu cầu không được làm giảm khả năng thoát lũ, làm mất an toàn đê điều cũng như ổn định của lòng dẫn.

I.ĐẶT VẤN ĐỀ

Đánh giá thoát lũ của một con sông, đoạn sông thường dựa trên một số yếu tố hình dạng  lòng sông và bãi sông, cụ thể là hình thái mặt bằng, chiều rộng thoát lũ trên mặt cắt ...

Việc đánh giá thoát lũ trên bãi sông, lòng sông không chỉ có ý nghĩa khi xem xét phân tích khả năng thoát lũ của một con sông mà còn đưa ra các nhận định về mức độ tác động của dòng chảy trên bãi sông đối với các tuyến đê, khu dân cư , hạ tầng... và tác động của dòng chảy trên lòng dẫn chính đối với ổn định lòng sông, bờ sông.

Khi dòng chảy tràn bãi, khả năng thoát lũ bao gồm dòng chảy lũ ở lòng chính và trên bãi sông, giữa chúng có mối quan hệ chặt chẽ. Tác động của hướng dòng chảy bãi nếu không thuận lợi có thể cản trở đến việc thoát lũ của lòng chính, và  cho cả mặt cắt sông. Vì vậy, khi đánh giá khả năng thoát lũ cũng như nghiên cứu giải pháp chỉnh trị phục vụ thoát lũ cần phải xem xét, giải quyết mối quan hệ giữa dòng chảy lòng chính và dòng chảy trên bãi sông một cách hợp lý nhất.

Kết quả đánh giá tác động của dòng chảy lũ trên bãi sông và trên lòng chính cũng như mối tương tác giữa chúng cũng là cơ sở để xem xét các giải pháp chỉnh trị phục vụ quy hoạch phát triển dân cư, hạ tầng phù hợp, hạn chế các tác động bất lợi đồng thời cải thiện khả năng thoát lũ chung của con sông.

Các nhận định trên sẽ được xem xét vận dụng để đánh giá hiện trạng thoát lũ của sông Hồng khu vực Hà Nội thông qua việc phân tích sự tương tác dòng chảy lũ trên bãi sông, lòng sông do ảnh hưởng của hình dạng lòng sông, bãi sông tại một số đoạn sông điển hình.

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm

Nội dung bài báo khoa học

 

Vụ KHCNHTQT