Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HẠN HÁN SƠ BỘ - KHẢ NĂNG HẠN HÁN TẠI MIỀN NAM VIỆT NAM – 15/1/2020

Theo báo cáo đánh giá hạn hán sơ bộ - khả năng hạn hán tại miền nam việt nam ngày 15/1/2020 của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Liên Hiệp Quốc (UNITAR), miền Nam Việt Nam có dấu hiệu của hạn hán và quan sát được dấu hiệu của các điều kiện căng thẳng thực vật.


Viện Nghiên cứu và Đào tạo Liên Hiệp Quốc (UNITAR)