Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công điện số 20/CĐ-QG ngày 08/11/2021 về đóng 01 cửa xả hồ chứa thủy điện Tuyên Quang

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

ĐIỆN:

Công ty Thủy điện Tuyên Quang

Hồi 10 giờ 00 ngày 08/11/2021, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình +119,58m, lưu lượng đến hồ 435 m3/s, tổng lưu lượng xả về hạ du 435m3/s (bao gồm: Lưu lượng phát điện 379m3/s, lưu lượng xả qua tràn xả sâu 52m3/s). Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng ban hành kèm theo Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; theo đề nghị  của Giám đốc công ty thủy điện Tuyên Quang tại văn bản số 1505/TĐTQ-KTAT ngày 08/11/2021 về việc cho phép đóng cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang; bản tin dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia số 081121HN/DBQG_TVBB, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang:

- Đóng 01 cửa xả sâu còn lại vào hồi 14 giờ 00 ngày 08/11/2021.

- Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng, mực nước đến hồ, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai và các cơ quan có liên quan để chỉ đạo vận hành đảm bảo theo đúng quy định./.

20/CĐ-QG

Công điện số 20/CĐ-QG ngày 08/11/2021 về đóng 01 cửa xả hồ chứa thủy điện Tuyên Quang

Thủy lợi

Văn bản chỉ đạo điều hành BCĐ

Công điện của Ban chỉ đạo