Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiền Giang công bố khẩn cấp về xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt tại 1 huyện

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện vận chuyển nước ngọt về các ao chứa nước tại huyện Tân Phú Đông.


Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh vừa ký ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Phú Đông.

Theo quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tân Phú Đông và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ tổ chức vận chuyển nước ngọt (nước ngọt thô có độ mặn thấp hơn 100 mgCl-/lít) về các ao chứa nước tại Tân Phú Đông để phục vụ, duy trì hoạt động sản xuất, nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn.

Đồng thời, khảo sát chọn vị trí, thời gian vận chuyển, đảm bảo việc vận chuyển nước ngọt bổ sung cấp nước vào các ao chứa nhằm đảm bảo kịp thời cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn huyện Tân Phú Đông một cách hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí; theo dõi chặt chẽ diễn biến mặn để xem xét kết thúc sớm hoặc kéo dài thời gian vận chuyển nước ngọt.

Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Phú Đông để người dân, các tổ chức biết và chủ động thực hiện các biện pháp phù hợp trong sản xuất, sinh hoạt.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang, UBND huyện Tân Phú Đông và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, công việc tổ chức thực hiện vận chuyển nước ngọt về các ao chứa nước tại huyện theo Công văn 1941/UBND-KT ngày 4-4 của UBND tỉnh Tiền Giang.

Người dân huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Theo Người lao động