Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sách trắng về phòng, chống thiên tai năm 2022

Năm 2022, thiên tai ở nước ta diễn ra bất thường, cực đoan, trái quy luật ngay từ những tháng đầu năm nhưng với sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương và sự chung tay của cả cộng đồng, công tác phòng chống thiên tai đã đạt được nhiều thành tựu: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được tham mưu, chỉnh sửa; hệ thống cơ sở hạ tầng phòng, chống thiên tai được quan tâm đầu tư, từng bước nâng cao khả năng chống chịu; công tác thông tin, truyền thông, đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức, kỹ năng về phòng chống thiên tai được quan tâm chú trọng; khoa học công nghệ được khai thác, phát huy hiệu quả,…những kết quả này là tiền đề, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo vệ cuộc sống của nhân dân và thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, xây dựng một xã hội an toàn trước thiên tai. Sách trắng được ban hành nhằm cung cấp thông tin về tình hình thiên tai và công tác phòng, chống cũng như các hoạt động phòng, chống thiên tai tại Việt Nam cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong thời gian tới, qua đó nâng cao sự hiểu biết về quyền, trách nhiệm của mình trong công tác phòng, chống thiên tai. Nội dung cơ bản được đề cập trong sách trắng gồm: Tình hình thiên tai năm 2022; Các hoạt động phòng, chống thiên tai và những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống thiên tai. Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai trân trọng giới thiệu sách trắng về phòng, chống thiên tai năm 2022./


Năm 2022, thiên tai ở nước ta diễn ra bất thường, cực đoan, trái quy luật ngay từ những tháng đầu năm nhưng với sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương và sự chung tay của cả cộng đồng, công tác phòng chống thiên tai đã đạt được nhiều thành tựu: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được tham mưu, chỉnh sửa; hệ thống cơ sở hạ tầng phòng, chống thiên tai được quan tâm đầu tư, từng bước nâng cao khả năng chống chịu; công tác thông tin, truyền thông, đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức, kỹ năng về phòng chống thiên tai được quan tâm chú trọng; khoa học công nghệ được khai thác, phát huy hiệu quả,…những kết quả này là tiền đề, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo vệ cuộc sống của nhân dân và thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, xây dựng một xã hội an toàn trước thiên tai.


Sách trắng được ban hành nhằm cung cấp thông tin về tình hình thiên tai và công tác phòng, chống cũng như các hoạt động phòng, chống thiên tai tại Việt Nam cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong thời gian tới, qua đó nâng cao sự hiểu biết về quyền, trách nhiệm của mình trong công tác phòng, chống thiên tai. Nội dung cơ bản được đề cập trong sách trắng gồm: Tình hình thiên tai năm 2022; Các hoạt động phòng, chống thiên tai và những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống thiên tai.


Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai trân trọng giới thiệu sách trắng về phòng, chống thiên tai năm 2022./

Tải file tại đây: https://drive.google.com/file/d/111eOcpEizJAgQr-yop0nkBpe3Ag3o95C/view?usp=sharing